Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Şubesi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkezinin 23.11.2019 tarihinde yayınladığı bildiri aşağıda sunulmuştur. Bildiri asıl metnine bu bağlantıdan da ulaşabilirsiniz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Mirabal Kardeşler olarak anılan Patria, Minevra ve Maria Teresa, Dominik Cumhuriyeti’nde, Rafael Trujillo diktatörlüğüne karşı örgütlü mücadele eden üç yürekli kadındır. Baskıların ve cezaların yıldıramadığı üç yürekli kadın, 25 Kasım 1960 tarihinde, diktatörlük askerleri tarafından tecavüz edilerek öldürülmüşlerdir. Öldürülmelerinin ardından, diktatörlüğe karşı tepkiler ve ayaklanmalar artmış ve bir yıl sonra diktatörlük devrilmiştir.

Bu sebeple, 1981 yılında toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı’nda, 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddette Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü ilan edilmiştir. 1999 yılında ise Birleşmiş Milletler, 25 Kasım’ı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul etmiştir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara karşın, kadınlara yönelik insan hakları ihlali ve kadınlara karşı ayrımcılık biçimlerinden biri olan ‘kadına yönelik şiddet’ yaygındır. Dünya üzerinde tüm kadınlar ülke, etnik köken, sınıf, din, ekonomik ve/veya sosyal statü gözetmeksizin, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma riski ile karşı karşıyadır. Kadına yönelik şiddet, ülkemiz açısından da önemli toplumsal sorunlardan biridir. Eski adı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, Hacettepe Üniversitesi aracılığı ile yaptırdığı, 2014 tarihli kapsamlı rapor ortaya koymaktadır ki ülkemizde kadınların %36’sı fiziksel, %12’si cinsel ve %44’ü psikolojik şiddete maruz kalmaktadır.

1993 tarihli, BM Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Bildirge, uluslararası hukukta kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin ilk belgedir. Özetle, dünya, 20. asrın son yıllarından bu yana, kadına yönelik şiddetle, ulusal ve uluslararası düzlemde etkin biçimde mücadele etmektedir.

Bu bağlamda, ülkemizde de kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla 2000’li yıllardan itibaren önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 2004 yılında Anayasa’nın 10. maddesinin ilk fıkrasına “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin hayata geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ifadesi eklenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemelerle kadınların ev içi emeğini ve ekonomik bütünlüğünü korumaya yönelik önlemler alınmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nda 2005 yılında yapılan değişiklikler kadınların ve çocukların şiddetten korunmasına ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlar olmuştur. Evlilik içi tecavüz suç olarak düzenlenmiş, cinsel suçlar, topluma karşı işlenen suçlardan çıkarılıp, kişilere karşı işlenen suçlar altında, cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlar kapsamına alınmıştır.

2011 yılında Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Aile İçi Şiddet Bürosu, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı her karakolda Aile içi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü, 2012 yılında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği birimleri bu alanda hizmet veren yeni birimler olmuştur.

Keza Türkiye Cumhuriyeti, kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge olan İstanbul Sözleşmesi’ni, ilk imzalayan ve onaylayan ülke olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda, 1979 tarihli Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) de taraf bir ülkedir.

Önemli bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetin çözümü, koruma, önleme, kovuşturma ve politika üretme ilkelerinin etki biçimde uygulanması ile mümkün olacaktır. Bu konuda, devletin tüm mekanizmalarının, kamu kurumlarının, özel sektörün, medyanın, demokratik kitle örgütlerinin, kadın ve erkek olarak ülkenin her yurttaşının sorumluluğu bulunmaktadır.
Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, ülkemizin kuruluş felsefesinin ve gayesinin bilincindeyiz. Cumhuriyet Devrimi’nin en önemli sac ayaklarından birinin, mutlak kadın erkek eşitliği olduğunun farkında olarak ve bu sorumluluğu taşıyarak, kadın onuruna saygıyı arttırmak için var gücümüzle mücadele edeceğimizi bildiririz.

Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Merkezi